Dariyapur Dokra Mela and Workshop 2017_Ei Samay 12-10-2017